MOPS SŁUPCA


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne i zadania zlecone w zakresie ustalonym ustawami i aktami wykonawczymi do ustaw oraz uchwałami Rady Miejskiej i Miasta Słupcy.
Do zadań tych należą :

Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń z zakresu pomocy społecznej m.in. zasiłków stałych, okresowych, celowych i innych.
Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania.
Udzielanie pomocy w formie posiłków, schronienia i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym.


  POMOC BEZDOMNYM


  PROCEDURA ZAKŁADANIA
  "NIEBIESKIEJ KARTY"


  PRZYDATNE LINKI

  • PCPR
  • herb-slupca
  • bip_logo_2
  • GOPS SŁUPCA
  • PUP