28.01.2022 r Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie zamknięty

ZARZĄDZENIE Nr 3 /2022

KIEROWNIKA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ SŁUPCY
z dnia 17 stycznia 2022r.

w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy w 2022 roku

Na podstawie art. 43 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1282 z późn. zm. ) w związku z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1320) zarządzam, co następuje:

§ 1

W związku z koniecznością zrealizowania obowiązującego wymiaru czasu pracy w 2022 roku za święto przypadające w sobotę 1 stycznia br., ustala się dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy, dodatkowy dzień wolny od pracy w 2022r., który przypadać będzie w dniu 28 stycznia 2022r. tj. piątek.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Strategia rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Słupcy
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA SŁUPCY NA LATA 2021-2027


Strategia powstała w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupcy w procesie partycypacyjnym z uwzględnieniem interesów różnych grup społecznych i przy szerokich konsultacjach społecznych. W pracach nad dokumentem uczestniczyli przedstawiciele samorządu lokalnego, poza przedstawicielami sektora pomocy społecznej, przedstawiciele oświaty, kultury, sportu i rekreacji, rynku pracy, ochrony zdrowia, a także policji, organizacji pozarządowych, kościoła oraz mieszkańcy miasta.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią dokumentu, która dostępna jest w linku


Formularz konsultacji społecznych do wypełnienia
Miejski Program Wspierania Rodziny
MIEJSKI PROGRAM WSPIERANIA RODZINY MIASTA SŁUPCY
NA LATA 2021-2023


Obowiązek opracowania Miejskiego Programu Wspierania Miasta Słupcy na lata 2021-2023 wynika z art. 176 pkt. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, który w ramach zadań własnych gminy przewiduje „opracowanie i realizację 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny”. Program pozostaje w zgodności z Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Słupcy na lata 2021-2027 i umożliwia aplikowanie o dodatkowe środki finansowe, m.in. w oparciu o konkursy ogłaszane przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programów resortowych, w tym resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią dokumentu, która dostępna jest w linku

Formularz konsultacji społecznych do wypełnienia


Ograniczenia w związku z Covid-19
od dnia 19.10.2020 r. do odwołania - ograniczona obsługa bezpośrednia klientów

Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy z dnia 19.10.2020 r.


Szanowni Państwo !

Na podstawie § 24 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 października 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii (Dz. U. z 2020r. poz. 1758) w celu minimalizacji ryzyka zakażeń chorobą zakaźną COVID-19, informujemy, że z dniem 19 października 2020r. do odwołania, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupcy w Słupcy wprowadza ograniczoną obsługę bezpośrednią klientów poprzez zamknięcie budynku.

W związku z powyższym należy:
• ograniczyć wizyty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej , korzystając z informacji telefonicznej w godzinach pracy MOPS tj. od 07.00 do 15.00 (tel. 63 275 32 99),
• telefony kontaktowe do poszczególnych referatów, pracowników socjalnych znajdują się na stronie MOPS pod adresem : mops-slupca.pl
• wnioski, podania i pisma można zgłaszać drogą e-mailową na główny adres urzędu: mops-slupca@selcom.pl, przez ePUAP oraz osobiście w skrzynce podawczej, usytuowanej na ścianie budynku,
• pracownicy MOPS będą przyjmować tylko po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty.

Zmniejszenie intensywności kontaktów osobistych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przyczyni się do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. O wszelkich zmianach będziemy Państwa informowali na bieżąco.

Kierownik MOPS
/-/ Ewa Wisła

Projekt „Rozwój usług społecznych świadczonych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Słupca”

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego
Regulamin wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego funkcjonującej w ramach projektu: Rozwój usług społecznych świadczonych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Słupca RPWP.07.02.02-30-0012/18
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupcy informuje, iż prowadzi Wypożyczalnię Sprzętu Rehabilitacyjnego i Pielęgnacyjnego, zwana dalej „Wypożyczalnią” w Słupcy przy ul. Armii Krajowej 27.

Wypożyczalnia świadczy usługi na rzecz osób chorych, starszych i niepełnosprawnych głównie uczestników Projektu: Rozwój usług społecznych świadczonych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Słupca RPWP.07.02.02-30-0012/18.

Wszelkie informacje znajdą Państwo w regulaminie wypożyczalni dostępnym w linku

MOPS SŁUPCA


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne i zadania zlecone w zakresie ustalonym ustawami i aktami wykonawczymi do ustaw oraz uchwałami Rady Miejskiej i Miasta Słupcy.
Do zadań tych należą :

Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń z zakresu pomocy społecznej m.in. zasiłków stałych, okresowych, celowych i innych.
Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania.
Udzielanie pomocy w formie posiłków, schronienia i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym.


POMOC BEZDOMNYM


PROCEDURA ZAKŁADANIA
"NIEBIESKIEJ KARTY"


PRZYDATNE LINKI

  • PCPR
  • herb-slupca
  • bip_logo_2
  • GOPS SŁUPCA
  • PUP