Dodatek przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, niezależnie od dochodu,
w przypadku, gdy są spełnione łącznie dwa warunki:1.Głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest:

- kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy;

- kocioł gazowy zasilany gazem LPG; (za gaz skroplony LPG rozumie się mieszaninę gazów: propanu i butanu. Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem. Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej)

- kocioł olejowy

Główne źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r. albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.


Wniosek o dodatek dla gospodarstw domowych można złożyć najpóźniej do 30 listopada 2022 r.
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupcy, w godzinach pracy urzędu.Dodatek wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku.Osoby dysponujące kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym mogą składać wnioski za pomocą platformy ePUAP – jako pismo ogólne do podmiotu publicznego.
 
 

© 2016 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ SŁUPCA.
projekt strony: Red Frog Project