UPRZEJMIE PAŃSTWA INFORMUJEMY
NIE KSERUJEMY DOKUMENTÓW
wymaganych przy ubieganiu się oświadczenie z funduszu alimentacyjnego

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego:
formularze na nowy okres świadczeniowy,
rozpoczynający się 1 października 2018 r.

 

Kto może otrzymać świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:

do ukończenia przez nią 18 roku życia
w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia
w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli
osoba uprawniona:

została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;
jest pełnoletnia i posiada własne dziecko;
zawarła związek małżeński.
WARUNKI NABYWANIA PRAWA DO ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO (kliknij, aby rozwinąć)
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja jest bezskuteczna (art. 2 pkt 11 ustawy)

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie
nie przekracza kwoty 725 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.;


ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NIE PRZYSŁUGUJĄ, JEŻELI OSOBA UPRAWNIONA:
- została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
- zawarła związek małżeński
W przypadku zmiany liczby członków rodziny, umieszczenia osoby uprawnionej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej, lub zawarcia przez osobę uprawnioną związku małżeńskiego oraz innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zwłaszcza uzyskania dochodu, uchylenia obowiązku alimentacyjnego lub zmiany wysokości zasądzonych alimentów oraz otrzymania alimentów w okresie pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, osoba uprawniona jest obowiązana niezwłocznie powiadomić o tych zmianach organ właściwy wierzyciela.

Niepoinformowanie organu właściwego prowadzącego postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego o zmianach, o których mowa powyżej, może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń, a w konsekwencji koniecznością ich zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

Wszelkie dokumenty składane w formie kserokopii wymagają przedłożenia ORYGINAŁU celem ich uwierzytelnienia, chyba że uwierzytelnił je notariusz bądź instytucja która dokument wydała.

WYKONANIE KSEROKOPII NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW NALEŻY DO OBOWIĄZKU WNIOSKODAWCY.

  P A M I Ę T A J :


  składając wniosek przeczytaj uważnie pouczenie w nim zawarte, zapoznaj się z warunkami przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
  przeczytaj dokładnie wszystkie oświadczenia - podpisujesz je pod odpowiedzialnością karną;
  informuj w trakcie okresu świadczeniowego o wszelkich zmianach w Twojej sytuacji rodzinnej i dochodowej (np. zmiana w liczbie członków rodziny, uzyskanie dochodu, wyjazd członka rodziny poza granicę RP itp.)

  Osoba, która pobrała nienależnie świadczenia z funduszu alimentacyjnego jest obowiązana do ich zwrotu wraz z odsetkami.

  Okres świadczeniowy 2016/2017 rozpoczyna się 01 października 2016 i trwa do 30 września 2017. W w.w. okresie świadczeniowym obowiązują dochody bazowe za 2015 r.

PRZYDATNE LINKI

 • PCPR
 • herb-slupca
 • bip_logo_2
 • GOPS SŁUPCA
 • PUP