Informacja w sprawie naboru do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Gmina Miejska Słupca ogłasza nabór wniosków do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami Programu są:
1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
• o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
• o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
• traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,będące mieszkańcami Gminy Miejskiej Słupca.

Procedura zgłoszenia uczestników Programu:
W celu dołączenia do Programu należy dostarczyć komplet dokumentów, który stanowią:
1. Karta zgłoszenia do Programu.
2. Kopia orzeczenia o niepełnosprawności/o stopniu niepełnosprawności.
3. Informacja o oczekiwanym zakresie czynności w ramach usług asystenta.
4. Podpisana klauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.
5. Oświadczenie uczestnika Programu dotyczące wyboru asystenta.
6. W przypadku wskazania asystenta – oświadczenie asystenta.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby:
1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta lub
2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu – doświadczenie może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Ważne!
1. Uczestnik Programu może samodzielnie wybrać asystenta z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu. Za członków rodziny należy uznać wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma. Wskazany przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego asystent musi spełniać przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w ww. pkt 1 lub 2.
2. W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268), inne usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 7, finansowane z innych źródeł.
3. Za realizację usługi asystencji osobistej, uczestnik nie ponosi odpłatności.

Komplet dokumentów należy składać do 17 marca 2023 r.
1. bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy, 62-420 Słupca, Plac Parysa 9 lub
2. za pośrednictwem poczty na w/w adres (decyduje data wpływu do MOPS) Zgłoszenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do uczestnictwa w Programie. Zakwalifikowanie do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem osobistej sytuacji osoby z niepełnosprawnością oraz przyznanymi środkami finansowymi. Pracownicy MOPS w Słupcy będą się kontaktować z uczestnikami zakwalifikowanymi do Programu.

Liczba uczestników Programu, na które Gmina Miejska Słupca uzyskała dofinansowanie to 3 osoby, w tym:
1. 1 osoba posiadająca orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną.
2. 1 osoba posiadająca orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
3. 1 osoba posiadająca orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

Po 17 marca 2023 r. nabór będzie otwarty, a usługi asystenckie będą przyznawane pod warunkiem dostępnych środków finansowych w ramach Funduszu Solidarnościowego.
 

PRZYDATNE LINKI

  • PCPR
  • herb-slupca
  • bip_logo_2
  • GOPS SŁUPCA
  • PUP