Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2024 to zadanie publiczne współfinansowane ze środków Funduszu SolidarnościowegoAsystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2024 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupcy zaprasza osoby zainteresowane udziałem w programie pn. „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” dla jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 do zgłoszenia swojego udziału w ww. działaniu.
Program zapewnia świadczenie usług asystenta dla:
• osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną oraz orzeczenia traktowane na równi z w/w orzeczeniami (zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).
• osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczenia traktowane na równi z w/w orzeczeniami (zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej mogą polegać na pomocy w :
• wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
• wsparciu uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
• wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
• wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.
Gmina przyznając usługi w ramach programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2024” w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby osób:
1. posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, w tym osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną
2. posiadających orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
3. osób z niepełnosprawnościami samotnie gospodarujących, które nie mają możliwości korzystania ze wsparcia bliskich

Ważne!
1. Uczestnik Programu może samodzielnie wybrać asystenta z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu. Za członków rodziny należy uznać wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.
2. W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901), inne usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego albo finansowane przez PEFRON lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 10, finansowane ze środków publicznych.
3. Za realizację usługi asystencji osobistej, uczestnik nie ponosi odpłatności.

Komplet dokumentów należy składać do 19 stycznia 2024 r.
1. bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy, 62-420 Słupca, Plac Parysa 9 lub
2. za pośrednictwem poczty na w/w adres (decyduje data wpływu do MOPS)
Zgłoszenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do uczestnictwa w Programie. Zakwalifikowanie do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem osobistej sytuacji osoby z niepełnosprawnością oraz przyznanymi środkami finansowymi. Pracownicy MOPS w Słupcy będą się kontaktować z uczestnikami zakwalifikowanymi do Programu.
Po 19 stycznia 2024 r. nabór będzie otwarty, a usługi asystenckie będą przyznawane pod warunkiem dostępnych środków finansowych w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie mogą składać poniższe dokumenty do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy
1. Karta zgłoszenia (załącznik nr 7)
2. Karta zakresu czynności (załącznik nr 8)
3. Deklaracja RODO (załącznik nr 15 + Klauzura informacyjna)
4. Kopia orzeczenia o niepełnosprawności.

Szczegółowe informacje na temat programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024” znajdują się na stronie : https://niepelnosprawni.gov.pl/download/program-aoon-jst-edycja-2024-1692196373.pdfW dniu 16 sierpnia 2023 r. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Czytaj całość publikacji "Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024"
 
 

PRZYDATNE LINKI

  • PCPR
  • herb-slupca
  • bip_logo_2
  • GOPS SŁUPCA
  • PUP