INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO ZASTĘPCY KIEROWNIKA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁUPCY – 1 ETATInformujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Iwona Kwaśny zamieszkała w Słupcy.

Kandydatka spełnia wymagania niezbędne do pracy na ww. stanowisku Posiada odpowiednie wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Wiedza kandydatki jaką wykazała się podczas rozmowy, jak również jej doświadczenie zawodowe adekwatnie wpisują się w zadania przypisane do aplikowanego stanowiska.

Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Słupcy
/ Ewa Wisła/

Słupca, dnia 28-12-2022 r.

KIEROWNIK MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁUPCY OGŁASZA NABÓR NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO PRACYZastępcy Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej


I. Wymagania w stosunku do kandydatów:
1. Wymagania niezbędne stawiane kandydatowi:
a) obywatelstwo polskie
b) wykształcenie wyższe (można dodać magisterskie)
c) co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej, określone w art.122 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021r.,poz.2268 ze zm.)
e) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
f) niekaralność sądowa za przestępstwo popełnione umyślnie.

2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość przepisów prawnych związanych z zakresem zadań wykonywanych na stanowisku, będącym przedmiotem naboru, w tym między innymi:
• ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2021, poz. 2268 ze zm.)
• ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2022, poz. 2000)
• ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2022, poz.447)
• ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2021, poz. 1249)
• ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2022, poz. 559)
• ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2022, poz. 530)
• ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2022, poz.
• rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016r. )
b) dyplom specjalizacji zawodowej w zawodzie pracownika socjalnego,
c) znajomość systemu dziedzinowego HELIOS, Emp@tia oraz SEPI
d) umiejętność planowania i organizacji pracy własnej oraz podległych pracowników,
e) radzenie sobie w sytuacjach stresowych i pracy pod presją ograniczeń czasowych,
f) odpowiedzialność, komunikatywność, dyspozycyjność.

II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

Do zadań wykonywanych na stanowisku Zastępcy Kierownika należy w szczególności:
1) koordynowanie i nadzór nad wybranymi zadaniami realizowanymi przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
2) współdziałanie z Kierownikiem i Głównym Księgowym przy opracowywaniu planów rzeczowo-finansowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ,
3) nadzorowanie zespołu pracowników w zakresie organizacji sprawnej realizacji zadań pomocy społecznej – realizacja usług opiekuńczych,
4) pełnienie zastępstwa podczas nieobecności Kierownika Ośrodka,
5) opracowywanie projektów programów dotyczących lokalnej polityki społecznej samorządu,
6) udzielanie informacji o procedurach i formalnych wymaganiach w procesie rozpatrywania wniosków i realizacji świadczeń,
7) wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie przydzielonych upoważnień i pełnomocnictw,
8) nadzór nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym działającym w tym zakresie,
9) współpraca z innymi placówkami różnych szczebli, działającymi w zakresie pomocy społecznej oraz sądem, policją i placówkami służby zdrowia,
10) sporządzanie analiz, diagnozowanie potrzeb społeczności lokalnej oraz przygotowywanie sprawozdań z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

III. Warunki pracy na stanowisku:
1. Praca biurowa z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych.
2. Wymiar czasu pracy : pełny etat.
3. Przewidywany termin zatrudnienia : styczeń 2023r.

IV. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6 %.

V. Wymagane dokumenty:
1. CV i list motywacyjny.
2. Kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających wykształcenie kandydata.
3. Kserokopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, również w przypadku pozostawania w stosunku pracy.
4. Oświadczenie o niekaralności i pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
5. Oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na powyższym stanowisku.
6. Oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.
7. Kwestionariusz osobowy.
8. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

VI. Dodatkowe informacje:
1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub przesłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupcy, Plac Parysa 9, 62-400 Słupca, w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym, numerem telefonu kontaktowego kandydata i z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Zastępcy Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy” w terminie do dnia 15 grudnia 2022r., do godziny 15.
2. Druk kwestionariusza osobowego, druki oświadczeń oraz klauzula informacyjna są dostępne w BIP Urzędu Miasta w Słupcy ( www.bip.slupca.pl) oraz stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy ( www.mops-slupca.pl).
3. Przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.
4. Aplikacje, które wpłyną do MOPS w Słupcy po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
5. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani pisemnie lub telefonicznie o terminie postępowania sprawdzającego.
6. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej MOPS w Słupcy, w BIP Urzędu Miasta w Słupcy ( www.bip.slupca.pl) oraz stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy ( www.mops-slupca.pl).
7. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną zwrócone kandydatom po zakończeniu procedury naboru.
8. Kierownik MOPS w Słupcy zastrzega sobie prawo odwołania naboru bez podania przyczyny.
 

PRZYDATNE LINKI

  • PCPR
  • herb-slupca
  • bip_logo_2
  • GOPS SŁUPCA
  • PUP