NIEBIESKA KARTA

W związku z obowiązującą ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015, poz. 1390 ze zmianami ) oraz wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskiej Karty”na terenie miasta Słupcy funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zapewnia
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupcy.

Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie mieści się
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy Placu Parysa 9

Kontakt telefoniczny: 63/275-32-99 w godzinach: 07.00-15.00

Do zadań Zespołu należy integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
Przedstawiciele jednostek organizacyjnych Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, Policji, Oświaty i Ochrony Zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie zobowiązani są do realizacji procedury „Niebieska Karta”.
Wszczęcie procedury następuje przez wypełnienie formularza części „A” Niebieska Karta, który niezwłocznie (oryginał) , nie później niż w ciągu 7 dni od daty wszczęcia procedury jest przekazywany do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego (liczy się data wpływu do ZI). Kartę „B” procedury „Niebieska Karta”, która zawiera pouczenie o przysługujących prawach i informację o możliwościach uzyskania pomocy wręcza się osobie doznającej przemocy.
Przewodniczący zespołu po otrzymaniu formularza „Niebieska Karta" w terminie do 3 dni informuje pozostałych członków Zespołu..
Osobę doznającą przemocy zaprasza się na posiedzenie Zespołu, osobę stosującą przemoc w rodzinie wzywa się na posiedzenie Zespołu.
Spotkanie z osobą doznającą przemocy i osobą podejrzaną o stosowanie przemocy nie może odbywać się w tym samym miejscu o tym samym czasie.
Na posiedzeniu Zespołu z osobą doznającą przemocy zostaje wypełniona „Karta C” oraz przygotowana propozycja pomocy.
Z osobą podejrzaną o stosowanie przemocy w rodzinie zostaje wypełniona „Karta D”.
Zakończenie procedury następuje w przypadku ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy albo rozstrzygnięciu o braku zasadności podejmowania działań.
Zakończenie procedury wymaga udokumentowania w formie protokołu podpisanego przez Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego.
W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele:
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii
Policji
Oświaty
Ochrony Zdrowia
Organizacje pozarządowe
Kurator Sądowy

PRZYDATNE LINKI

  • PCPR
  • herb-slupca
  • bip_logo_2
  • GOPS SŁUPCA
  • PUP