Stypendia szkolne

Gdzie wydawane są wnioski o przyznanie stypendium szkolnego:

w szkole, do której uczeń uczęszcza;
w Urzędzie Miasta;
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.
Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, pomocy naukowych, odzieży sportowej, itp.;
pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania;
świadczenia pieniężnego w sytuacjach, o których mowa w art. 90d ust. 5 ustawy o systemie oświaty.

  P A M I Ę T A J :


  wypełnione wnioski wraz z kompletem dokumentów składa się jedynie
  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupcy.

W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt telefoniczny
pod numerem telefonu 63/ 275-32-99 w godzinach pracy Ośrodka.

PRZYDATNE LINKI

 • PCPR
 • herb-slupca
 • bip_logo_2
 • GOPS SŁUPCA
 • PUP