Stypendia szkolne na rok szkolny 2016/2017

Gdzie wydawane są wnioski o przyznanie stypendium szkolnego:

w szkole, do której uczeń uczęszcza;
w Urzędzie Miasta;
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.
POBIERZ WNIOSEK O STYPENDIUM


Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, pomocy naukowych, odzieży sportowej, itp.;
pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania;
świadczenia pieniężnego w sytuacjach, o których mowa w art. 90d ust. 5 ustawy o systemie oświaty.

  P A M I Ę T A J :


  wypełnione wnioski wraz z kompletem dokumentów składa się jedynie
  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

Tekst Uchwały nr VIII/48/11 Rady Miasta Słupcy z dnia 02.06.2011 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów (kliknij, aby rozwinąć)

UCHWAŁA NR VIII/48/11 RADY MIASTA SŁUPCY z dnia 2 czerwca 2011 r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r, Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675) i art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104,; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658,; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz.1280, Nr 181, poz. 1292,; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991) rada Miasta Słupcy uchwala:
Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszka-łych na terenie miasta Słupcy.
Rozdział I

Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin określa:
1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego
2) formy stypendium szkolnego,
3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego,
4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.
§ 2. 1. Stypendia szkolne są przyznawane na warunkach przewidzianych w niniejszym regulaminie, uczniom szkół wymienionych w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty, zamieszkałym na terenie miasta Słupcy .
2. Uprawnienia do ubiegania się o stypendium określają przepisy ustawy o systemie oświaty.

Rozdział II

Sposób ustalania wysokości i formy stypendium szkolnego
§ 3. 1. Wysokość miesięcznego stypendium szkolnego w danym roku szkolnym wynosi 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
2. W przypadku posiadania środków na ten cel w budżecie miasta, można zwiększyć przyznane stypendia o jednakową kwotę, nie więcej jednak niż do 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
§ 4. 1. Wysokość stypendium szkolnego realizowanego w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo ustala się przy odpowiednim zastosowaniu § 3.
2) Wysokość stypendium, o jakim mowa w ust. 1., nie może przekroczyć łącznie dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listo-pada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 214 – 20524 – Poz. 3344 z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
§ 5. Stypendium szkolne może być udzielane w formie:
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych po-za szkołą,
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu pod-ręczników, pomocy naukowych, odzieży sportowej, itp.,
3) pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania,
4) świadczenia pieniężnego w sytuacjach, o których mowa w art. 90d ust. 5 ustawy o systemie oświaty.

Rozdział III

Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego.
§ 6. 1. Wnioski o przyznanie pomocy materialnej dla ucznia pobiera się w szkole , do której uczeń uczęszcza, w Urzędzie Miasta lub w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.
2. Wnioski składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.
3. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 7. 1. Komisja Stypendialna, powoływana przez Burmistrza Miasta w drodze zarządzenia, jest ciałem opiniodawczo – doradczym.
2. W skład Komisji wchodzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący i dwóch członków.
3. Do zadań Komisji należy:
1) sprawdzanie wniosków o stypendium szkolne pod względem poprawności formalnej,
2) opiniowanie wniosków,
3) rozpatrywanie sytuacji materialnej uczniów, którym stypendium szkolne może być przyznane z urzędu.
4. Burmistrz może zlecać Komisji inne zadania niż wymienione w ust. 3 związane z procedurą udzielania stypendium szkolnego.
5. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół.
6. Obsługę biurową Komisji zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
§ 8. 1. Stypendium szkolne w formie przewidzianej w § 5 pkt 1 jest realizowane poprzez zapłatę należności za udział w zajęciach edukacyjnych przelewem na rachunek podmiotu organizującego te zajęcia.
2. Stypendium szkolne w formie przewidzianej w § 5 pkt 2, jest udzielane poprzez zakup niezbędnych pomocy edukacyjnych na rzecz osoby uprawnionej albo poprzez refundację wydatków poniesionych na zakup tych pomocy przez ucznia, udokumentowanych imiennymi rachunkami lub fakturami.
3. Stypendia szkolne w formie przewidzianej w § 5 pkt 3 jest realizowane poprzez zwrot poniesionych wydatków w formie przelewu środków na podany we wniosku numer konta bankowego, po uprzednim przedłożeniu kopii biletów, faktur lub rachunków imiennych potwierdzających dokona-nie wydatków.
§ 9. Stypendium szkolne wstrzymuje się w przypadku ustania przyczyny, które stanowiły podstawę przyznania stypendium, jak też w przypadku braku udokumentowania poniesionych wydatków lub wykorzystania stypendium szkolnego na cele inne niż edukacyjne.

Rozdział IV

Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego
§ 10. Na zasiłki szkolne przeznacza się nie więcej niż 5% kwoty dotacji celowej otrzymanej przez Gminę Miejską Słupca z budżetu państwa.
§ 11. 1. Do przyznania zasiłku szkolnego stosuje się odpowiednio § 6 i § 7 ust. 3 niniejszego regulaminu.
2. Zasiłek szkolny przyznaje się oceniając sytuację materialną ucznia indywidualnie.
3. Zasiłek szkolny może być przyznany niezależnie od stypendium szkolnego.

Rozdział V

Postanowienia końcowe
§ 12. Traci moc uchwała Nr XLVIII/267/10 Rady Miasta Słupcy z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Słupcy.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodniczący Rady (-) Andrzej Szymkowiak
3344 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 214 – 20525 – Poz. 3344

PRZYDATNE LINKI

 • PCPR
 • herb-slupca
 • bip_logo_2
 • GOPS SŁUPCA
 • PUP