Świadczenie rodzicielskie

 
WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO

WYMAGANE DOKUMENTY DO UZYSKANIA ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO:

Jeśli matka dziecka urodziła w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych, należy dostarczyć zaświadczenie z PUP o zarejestrowaniu oraz okresie i wysokości wypłacanego świadczenia w kwocie brutto / netto ze wskazaniem kwoty podatku dochodowego i składki zdrowotnej 9% kwoty przewidzianej do 52 tygodnia życia dziecka ( tj. 1 rok ) - wydruk próbny.
 
Od 1 stycznia 2016 r, obowiązuje nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, która wprowadza możliwość ubiegania się o nowe świadczenie – świadczenie rodzicielskie 1000 zł miesięcznie przez rok, od 2016 roku, mogą otrzymać rodziny, którym urodzi się dziecko, a które do tej pory nie mogły skorzystać z urlopu rodzicielskiego lub macierzyńskiego.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje rodzicom, którzy nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego.

Ze świadczenia mogą skorzystać miedzy innymi:
studenci
osoby bezrobotne (niezależnie czy są zarejestrowane w Urzędzie Pracy czy nie)
osoby pracujące na umowach cywilno-prawnych
Komu przysługuje świadczenie?

O przyznanie świadczenia mogą również ubiegać się osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeżeli nie pobierają zasiłku macierzyńskiego.

Skorzystają z niego również rodzice, których dziecko urodzi się przed 1 stycznia 2016 r., a którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 1 roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków).

Ile wynosi świadczenie?
Świadczenie wynosi 1000 zł miesięcznie netto.


Na jakich zasadach przyznawane jest świadczenie?

Nowe świadczenie przyznawane jest niezależnie od dochodu rodziny i będzie można je pobierać przez rok (52 tygodnie) w przypadku urodzenia bądź przyjęcia na wychowanie jednego dziecka, przez 65 tygodni w przypadku dwójki dzieci, 67 tygodni - trójki, 69 tygodni - czwórki, a przy piątce i więcej - 71 tygodni.
Co przysługuje osobie uprawnionej do świadczenia rodzicielskiego będzie?

W tym samym czasie jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę wychowywanych dzieci; Jedno świadczenie rodzicielskie w związku z wychowywaniem tego samego dziecka.

Ważne: jeżeli rodzina przyjmie dziecko na wychowanie świadczenie będzie przysługiwało do ukończenia przez dziecko 7 lat. W momencie kiedy dziecko będzie miało odroczony obowiązek szkolny, nie dłużej niż do ukończenia 10. roku życia

Kto nie skorzysta ze świadczenia?

Osoby otrzymujące zasiłek macierzyński nie mogą skorzystać ze świadczenia rodzicielskiego; W momencie, gdy jeden rodzic otrzymuje zasiłek macierzyński, drugi rodzic nie może skorzystać ze świadczenia rodzicielskiego; Nowy zasiłek nie przysługuje również osobom, które korzystają z tego typu świadczeń - z tytułu urodzeniu dziecka w innych systemach niż powszechny system ubezpieczeniowy (np. funkcjonariusze służb mundurowych).

Kiedy zgłosić się po świadczenie?

Rodzic po świadczenie może się zgłosić w ciągu 3 miesięcy od porodu. Jeżeli zrobi to w późniejszym terminie, świadczenie będzie mu przysługiwało od momentu złożenia wniosku.

Ważne dla osób uprawnionych do zasiłku macierzyńskiego:Od 1 stycznia 2016 r. minimalna wysokość netto świadczeń z tytułu zasiłku macierzyńskiego nie będzie mogła być niższa niż wysokość świadczenia rodzicielskiego, tj. 1000 zł miesięcznie.

Uwaga! Świadczenie rodzicielskie wlicza się do dochodu w innych systemach wsparcia rodzin, w szczególności przy ustalaniu prawa do świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

PRZYDATNE LINKI

  • PCPR
  • herb-slupca
  • bip_logo_2
  • GOPS SŁUPCA
  • PUP