Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 215,84 zł miesięcznie i przysługuje:

niepełnosprawnemu dziecku;

osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.
 

WYMAGANE DOKUMENTY DO UZYSKANIA ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO1. Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (umiarkowanym lub znacznym)
 
 
 
Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego,

osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.

jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba żeprzepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

PRZYDATNE LINKI

  • PCPR
  • herb-slupca
  • bip_logo_2
  • GOPS SŁUPCA
  • PUP